Antal, kérlek!

Leszállt a köd rég erre a világra
Mint füst lepi be a milliós tömeget
Kevés a gyógyír emberek bajára
Nem mutat senki most utat, egyenest

Rohanva futnak át mind az életen
Fejvesztve űzik pénzeszsák álmaik
Össze kell tennem mind a két kezem
Imát fogannak rázkódó karjaim

Hol vagy már Antal, népek hűs vigasza?
Árvízként tolul föl szegények panasza
Árva a nincstelen
Szíve a vérhegyen
Lelke is átfagyott
Bánata sárba font

Kinek ruháját fogjuk most kérlelve?
Ki lesz lelkünknek átfogó melege?
Ki beszél csodákat Lélektől áthatva?
Ki mondja nekünk nincs ok már bánatra?

Antal, kérlek, segíts nekünk!
Antal, kérlek, legyél velünk!

Látod, bűneink gályarabjai lettünk
A vágy a jobbra eltörpült bennünk
Mégis hívunk, vezess ki rosszakat
A rút piszokból omlassz le falakat

Hisz erőd akkor is megvolt, mikor Fernandóból Antal lettél
Istenre bízva egyetlen életed, mérgezett levesből ettél
Szeress hát minket, a tévelygő gyermeket
Vezess át minket, ne hagyj itt dermeteg

Hogy legyünk hálódnak tengeri gyümölcse
Ficánkoló életünk csapkodjon körbe
Fogj ki a mély vízből mindennap szüntelen
Maradunk viharban újra csak bűntelen

Erőnk is elhagy, reszketünk jégen
Hamvaink maradtak, megannyi sír köszönt
Egykoron te mondtad tisztán és szépen:
"Csak a halak élik túl a vízözönt."

Ima Szent Antalhoz

Páduai Szent Antal egyházunk védőszentje,
Szegények és elesettek segítője
Nézz a mennyből le ránk,
Ó, hallgasd meg imánk!

Hozzád fordulunk benned bízva,
Mert álnok és csúf e világ,
Kemény az élet, sok a megpróbáltatás!
Ó, hallgasd meg imánk!

Míg sokan jómódban élnek és gazdagok,
Nem látják, aki szegény és elhagyott,
Nekik oly mindegy, van-e betevő falatod!
Ó, hallgasd meg imánk!

Nyújtsd felénk oltalmazón kezed,
Nézd a sok ártatlan, szenvedő gyermeket!
Szeretet nélkül élnek és éheznek!
Ó, hallgasd meg imánk!

Az önszeretet és közöny fátylat von szemünk elé,
Nem vesszük észre a magára maradt szülőt.
Nincs, aki szeresse, felé nyújtsa kezét,
Ó, hallgasd meg imánk!

Egyedül, magányban, elhagyatva él,
Már semmit sem remél.
Fájón feléd fordítja tekintetét, imádkozva kér.
Ó, hallgasd meg imánk!

Térdre borulva esdünk feléd,
Szánd meg híveidet és segíts,
Adj erőt, hitet, szívünkbe szeretetet!
Ó, hallgasd meg imánk!

Ne hagyd, hogy elvaduljon a világ,
Porba hulljon az erény, a tisztaság,
Tudjunk hittel, becsülettel élni tovább.
Ó, hallgasd meg imánk!

Páduai Szent Antal, életed legyen példakép ifjúságunk előtt!
Ne győzhessen a gonoszság és a bűn.
Még van remény, hogy szebb legyen a föld.
Ó, hallgasd meg imánk!

Ne legyen nyűg és teher a beteg szülő,
Gyermekekre várjon szebb, boldogabb jövő.
Istenbe vetett hitünk adjon lelkünknek erőt!
Ó, hallgasd meg imánk!

Hiába Antal

Véres öntudatunkból kimart bús nosztalgiák.
Kerestünk...
és néma harmóniák száradtak a jelenésekben,
míg mellettünk a táltos ellen-véleményekben
csak a hiába honvággyal
a hiába szegénység maradt
a megváltott világ egyetlen fiával.
Tovább kerestünk...
A kikiáltott szóért, szentért esdekeltünk,
és sikáltuk a lélek vajúdó öntudatát
de mezítlábas hitünk hiába szülte
szegény áldozatát
ránk ragadt a vérrel kevert új iszap
s a te példád hiába vetült jellemhófehéren
az aranyglóriás ég alatt.

Páduai Szent Antal

(1195-1231)

1.
Páduai Szent Antalról
Írom ezt a versemet,
Amelynek megírásához
Kérem a kegyelmeket.

2.
Antalt már gyermekkorában
Kiválasztotta Isten.
A legenda szerint ekkor
Már több csodát is művelt.

3.
Ilyen csoda történt mikor
Egyik szentmise után
Imáiban elmerülve
Megjelenik a sátán.

4.
Antal nagyon megijedt és
A templomnak kövére
Keresztjelet rajzolt, s ekkor
Fény áradt ki belőle.

5.
A fényesség hatására
Az ördög kereket old.
Úgy eltűnik a templomból,
Mint, aki soha nem volt ott.

6.
Egyik alkalommal, mikor
Antal a templomba ment
Találkozott egy kislánnyal,
Ki nagyon sírni kezdett.

7.
A kislánynak a korsója
Darabokra széjjeltört,
Ezért nem mert hazamenni,
Mert félt a szüleitől.

8.
Ekkor Antal a korsónak
Összetört darabjait
Szépen összeillesztette
A korsó ép lett megint.

9.
Antal apja a fiával
Kiment a búzaföldre,
Ahol töménytelen veréb
A búzát csipegette.

10.
Apja megbízta a fiút
Vigyázzon a búzára,
Amíg ő keres valakit,
Kire búzáját bízza.

11.
A kis Antal nem oly messze
Meglátott egy kápolnát.
Elindult s a verebeket
Elhívta maga után.

12.
A verebek vele mentek
És Antal parancsára
Egytől-egyig berepültek
A kicsi kápolnába.

13.
Amikor apja visszatért
Se Antal, se verebek.
Csodálkozott ez a gyerek
Ugyan hová tűnhetett?

14.
Benyitott a kápolnába
Ott találta a fiát,
Meg a rengeteg verebet,
Kik ott hagyták a búzát.

15.
Az ifjúkor küzdelmei
Jellemezték életét.
Testiség kísértései
Támadták meg a lelkét.

16.
De ő nagy küzdelmek árán
Ment maradt a bűnöktől,
Ezért fehér liliommal
Szokták ábrázolni őt.

17.
Szerzetesi élet után
Vágyakozott a lelke.
A szülei ellenezték,
Hogy szerzetbe lépjen be.

18.
Egyezerkettőszáztízben
A felvételét kérte
Szent Vince monostorába,
De békéjét nem lelte.

19.
A jómódú rokonai
Gyakran meglátogatták,
De e látogatások a
Lelkét nagyon zavarták.

20.
Ezért azt kérte, hogy onnan
Messze földre mehessen.
És ott a rokonságától
Mentesülve lehessen.

21.
Ezerkétszáztizenkettő
Tavaszán megérkezett
A Szent Kereszt monostorba
Hol békére lelhetett.

22.
Az új helyén belemerült
Szentírás tudományba,
Mely új lendületet adott
Az előrejutásra.

23.
Sajnos később a monostor
Válságos időket élt,
Mert a monostor lakói
Két részre oszlottak szét.

24.
Antal több töprengés után
Szent Ferenc rendbe lépett.
Szívében a vértanúság
Utáni Szent vágy égett.

25.
Szentünknek bár volt tudása
Sokak elött titkolta.
Alázatosság erényét
Ily módon gyakorolta.

26.
Mégiscsak sor került arra,
Hogy szónokként föllépjen.
Buzgó prédikációi
Megmentettek sok lelket.

27.
Még az eretnekeket is
Jó útra térítette.
Ezáltal az ö lelkük is
Krisztusnak lett megmentve.

28.
Szentünk élethivatása
Lett az igehirdetés,
Mit elöljárója által
Isten kitűzött elé.

29.
Nagy tudása, s erényei
Olyan híressé tették,
Ahol megjelent a népek
Nagy számmal gyűltek köré.

30.
Sok esetben előfordult,
Hogy a templom kicsi volt,
Ezért Antal a szabadban
Nagy tömegnek szónokolt.

31.
Egyik ilyen alkalommal
Történt a csodás eset
Szabadtéri beszéd közben
Nagy vihar keletkezett.

32.
Az emberek el akartak
Menni a vihar elöl,
De Antal biztatására
Ott maradtak helyükön.

33.
Körös-körül hullt az eső.
Ahol Antal prédikált,
Egy csöpp eső sem hullott le
Így senki sem ázott át.

34.
A sátán rossz szemmel nézte
Szentünknek a sikerét.
Több kísérletet tett arra,
Hogy munkáját zúzza szét.

35.
Egyszer mikor fából készült
Szószékről prédikált már
A beszédének közepén
Közbelépett a sátán.

36.
A szószék inogni kezdett
Végezetül összedőlt.
Antalt maga alá gyűrte,
De Antal meg nem sérült.

37.
A sátán e működése
Nemjárt semmi sikerrel,
Mert Antalnak a beszéde
Még nagyobb hatást ért el.

38.
Máskor mással próbálkozott
Bosszút állni a sátán.
Tolvajokat jelentett meg
Az egyik búzatáblán.

39.
Holdvilágos éjszaka volt,
Amikor a testvérek
Az éjjeli ima alatt
Az ablakon kinéztek.

40.
Úgy látták, hogy a közeli
Búzatáblán tolvajok
Tépdesik a kalászokat
Ellopva a hozamot.

41.
Antal megnyugtatta őket
Ki addig imádkozott.
Ne féljetek csak a pokol
Működését láttátok.

42.
Az Istennek erőssége
Nagyobb a sátánénál
A termés nincs megdézsmálva
Folytassátok az imát.

43.
Genovában hozzáfogott
Kápolnaépítéshez,
De azt félbe kellett hagyni
Nem volt, ki követ vigyen.

44.
Majd kocsijával arra ment
Egy parasztember, akit
Antal megkért, hogy segítsen
Köveket szállítani.

45.
De az ember azt mondta, hogy
Nem tud besegíteni,
Mert a kocsin halott fiát
A temetőbe viszi.

46.
Ez a fiú nem volt halott,
Hanem csak mélyen aludt.
Így a paraszt Szent Antalnak
Tudatosan hazudott.

47.
Mikor ez a parasztember
Jó messzire elhaladt,
Költögetni kezdte fiát
De az akkorra meghalt.

48.
A parasztember megrémült
Visszatérve Antalhoz
Mélységes bűnbánat közben
Kérte a bocsánatot.

49.
Antal ekkor imádkozott
A fiú életre kelt.
Ebből a kistörténetből
Következtetni lehet:

50.
Amit az olasz mondás tart;
Hogy gyermeket becsaphatsz,
De egy szenttel ne próbálkozz,
Mert akkor csak kárt vallasz.

51.
Szentünk olyan korban élt, mely
Vallási problémákkal
Küzdött meg Krisztus Egyháza
És sok révtanítással.

52.
E révtanítások helye
Észak-Itália volt,
És még Dél-Franciaország,
Mely e tanoknak hódolt.

53.
Szent Antalnak e helyeken
Kellett tevékenykedni.
Missziós területéül
Isten ezt jelölte ki.

54.
Amikor harmadik Ince
Ült a pápai trónon
Az isteni gondviselés
Két nagy szentet is adott.

55.
Szent Ferenc és Szent Domonkos
Voltak ezek a szentek,
Akik rendet alapítva
Szolgáltak az Istennek.

56.
Ismét Szent Antalról szólva
Sok legenda terjedt el,
Amely legendák több csoda
Megtörténtét tárják fel.

57.
Antal egyik alkalommal
A halaknak prédikált,
Mert a hitetlen emberek
Nem kívánták a szavát.

58.
A Szent ekkor egy közeli
Folyóhoz ment és így szólt:
Halak figyeljetek reám
Hozzátok az Úr szól most.

59.
Összejöttek mind a halak
Kidugták a fejüket,
Amit Antal mondott nekik
Ájtatosan figyeltek.

60.
Mikor Antal befejezte
Beszédét a halakhoz
Rájuk adta az áldását
Eltávoztak a parttól.

61.
Antal szívét nagy öröm és
Boldogság töltötte el,
Mikor látta, hogy szavára
Halak, hogy fígyelnek fel.

62.
Istennek nagy hálát adott
Beszédének a végén,
Hogy az oktalan állatok
Szavait, hogy tisztelték.

63.
Csodák közé számítható
Az a híres eset is,
Amikor egy szegény szamár
Három napig éhezik.

64.
Ugyanis a hitetlenek
Nem akarták elhinni,
Hogy a kenyér színe alatt
Jézus jelen tud lenni.

65.
Antal bebizonyította,
Hogy egy oktalan állat
Észreveszi, hogy Jézus a
Kenyérszínben jelen van.

66.
Egy szamarat három napra
Bezártak egy helységbe,
Amely sem vizet nem kapott
És semmi eleséget.

67.
Amikor három nap múlva
Kiengedték éhesen
Antal ekkor elé vitte
Az Oltáriszentséget.

68.
Bár a kiéhezett szamár
Kapott már eleséget,
De az evés helyett inkább
Imádta a szentséget.

69.
Jézusnak a jelenlétét
Így bizonyította be.
Ezt mindenki megláthatta
Hívők és hitetlenek.

70.
Ferrarában az egyik férj
Meggyanúsította nejét,
Hogy házasságtörés által
Szerezte a gyermekét.

71.
Amikor a kis csecsemőt
Keresztelőre vitték
Szent Antal közbelépése
Derített az ügyre fényt.

72.
Rászólott a csecsemőre
Mutasd meg ki az apád.
A csecsemő érthetően
A férjre mutatott rá.

73.
Ezzel a tettével Antal
Megszerezte a békét,
És lecsillapította az
Asszony haragvó férjét.

74.
Rómába kerülve Antal
Ott is buzgón prédikált.
Buzgó prédikációja
Meghatotta a pápát.

75.
Szent Antalt a katharok, kik
Egyik pénteki napon
Meghívták ebédre, ahol
Sült hús volt az asztalon.

76.
Szentünk hozzálátott enni.
S közben ellenségei
Nagy titokban a püspökhöz
Mentek megjelenteni,

77.
Hogy Antal pénteki napon
A sült húst is megeszi,
Ami által a pénteki
Hústilalmat megszegi.

78.
Amikorra a helyszínre
A püspök úr odaért
Antal akkorra már régen
Elfogyasztván ebédét.

79.
Csak a csontok maradtak meg
Antalnak a tányérján,
A szent ekkor a kezével
Keresztjelet rajzolt rá.

80.
A sült hús csontjai ekkor
Halcsontokká változtak,
Így Antal ellenségei
Szégyenükben maradtak.

81.
Szent Antalt a nagy tudása
Képessé tette arra,
Hogy hittudomány tanárként
A pályáját folytassa.

82.
Nagy tudásához párosult
A nagy buzgósága is,
Amellyel elhallgatatta
A hit ellenségeit.

83.
Amikor megválasztották
Elöljárói posztra
A magasabb beosztását
Nem éreztette soha.

84.
Azután is, mint egy testvér
Élt társaival együtt.
Megkülönböztetéseket
Soha nem tett közöttük.

85.
A sok munka egészségét
Nagyban károsította,
Ezért a rendfőnöke őt
Készséggel leváltotta.

86.
Páduába kérte magát
Ott nyugalmat keresve,
Mivelhogy az egészsége
Ezután sem jött helyre.

87.
De még ott sem tétlenkedett
Szorgalmasan prédikált
A páduai híveknek
Lelkük üdvére szolgált.

88.
Szentbeszédeit hatalmas
Tömeg hallgatta végig
E szentbeszédek hatása
Behatolt a szívekig.

89.
Amikor már Páduában
Élte szentünk életét
Két csodás gyermekgyógyulás
Növelte a hírnevét.

90.
Először egy páduai
Négy éves kisleánynak
Adta vissza egészségét
Örömére apjának.

91.
A kislány nem tudott járni
Csak a földön mászkálni.
Össze-vissza hemperegve
Lábra nem tudott állni.

92.
A szerencsétlen kislányát
Karján vitte az apja,
Mikor Szent Antallal magát
Éppen szembe találta.

93.
Kérlelte az apa Antalt,
Gyógyítsa meg a kislányt.
A gyógyulás reményében
Adjareá áldását.

94.
A szent látva nagy hitüket
Megáldotta a kislányt.
Mikorra hazaértek már
A kislány lábára állt.

95.
Majd egy szék segítségével
Tudott már járni-kelni.
Szent Antalnak érdeméből
Kezdett gyorsan gyógyulni.

96.
Gyógyulása tökéletes
Lett ennek a kislánynak.
Ez volt a következménye
Szent Antal áldásának.

97.
Majd egy másik eset szintén
Beteg gyermeken történt
Kinek síró édesanyja
A Szenthez közeledvén.

98.
E gyermeknek keze-lába
Össze volt zsugorodva.
Az anyjának kellett vinni,
Ha mentek valahova.

99.
Az asszony erősen hitte,
Ha Szent Antal megáldja
A nyomorék gyermekéből
Egészséges lesz újra.

100.
Az anya sírva könyörgött
Szent Antal áldásáért,
Akinek anyai szíve
Úgy sajgott a fiáért.

101.
Szent Antal áldása után
A fiú lábára állt.
Nagy örömmel és boldogan
Ment haza saját lábán.

102.
A Szent e csodás gyógyulást
Nem saját érdemének
Tartotta, hanem az asszony
Bizakodó hitének.

103.
Antal megkérte az asszonyt
Ne mondja el senkinek
Amíg ő él, hogy gyermeke
Mily csodásan gyógyult meg.

104.
Szentünk nemcsak nagy szónok volt,
Hanem jó gyóntató is,
Aki a nagy bűnösöket
Istennel kibékíti.

105.
Antal egésznap végezte
Étlen-szomjan munkáját.
Így vitte jó útra soknak
A lelkiállapotát.

106.
Sok bűnös nemcsak Istennel,
Egymással is kibékült.
Páduában az emberek
Élete is megszépült.

107.
Ilyen nagy változást hozott
Szent Antalnak munkája,
Mely munkára reá szállott
Istennek bő áldása.

108.
Szent Antalnak az alakja
Úgy hatott, mint a kovász
Jel volt ő, mely Isten felé
Mutatta az útirányt.

109.
Tüzes prédikációi
Felhívták a figyelmet
Hogyan kell egy kereszténynek
Leélni az életet?

110.
Beszédei világosak
És érthetőek voltak,
Mely beszédeket hallgatva
Sokak jobbakká váltak.

111.
Sok nagy bűnöst megtérített
Az a sok szép szentbeszéd,
Melyeket szent áhítattal
Hallgatott a közönség.

112.
Beszédeiből sugárzott
Az isteni melegség,
Amely melegség átjárta
Oly sokaknak a lelkét.

113.
Szent Antal a földi éltet
Tengerhez hasonlítja,
Mely tenger fölött csillagként
Ott ragyog a Szűzanya.

114.
Földi életében Antal
A Szűz tisztelője volt,
Kire minden gondját, baját
Bizalommal rábízott.

115.
Antal már előre tudta
Halálának idejét,
De a testvérekkel soha
Nem közölte ezt a tényt.

116.
Azt is megmondta előre,
Hogy Pádua városát
Milyen nagy tisztesség éri
Hosszú századokon át.

117.
Pádua városának az
Antal életszentsége
Adta meg a dicsőséget,
Mely megmarad örökre.

118.
Amikor már úgy érezte
Közeledik halála,
A munkáját abbahagyta
És elvonult magányba.

119.
Ebben az időben történt,
Hogy a szentnek celláját
Ragyogó fény töltötte be,
S közben észlelt egy csodát.

120.
A fényben a Kisded Jézus
Jelenik meg előtte.
Rámosolygott és a szentet
Karjával átölelte.

121.
E jelenség nem hiteles
Mégis Szent Antal képe
Mindig úgy van megfestve, hogy
Kisdedet tart kezébe.

122.
Szent Antal halála előtt
Elvégezte gyónását.
Majd ezután énekelve
Dicsérte a Szűzanyát.

123.
Egyszer egy irányba nézve
Felsóhajtott boldogan
Így szólt könnybe lábadt szemmel
Látom az én Uramat!

124.
Majd a bűnbánati zsoltárt
Énekelte ezután
És utána nemsokára
Nemes lelke mennybe szállt!

125.
Ezerkettőszázharmincegy
Júniusnak havában
A tizenharmadik napon
Történt meg Páduában.

126.
Amikor a szent halála
Órája elérkezett
Egyik apát barátjánál
Akkor látogatást tett.

127.
Szamárkámat Páduában
Hagytam így szólott a szent,
Ezért most sietek haza
Engem az idő sürget.

128.
Az apátúr torokbajban
Szenvedett akkoriban.
Antal megérintve torkát
S meggyógyult azon nyomban.

129.
Ekkor a szent hirtelenül
Eltűnt az apát mellől.
Kereste, de a háziak
Semmit sem tudtak erről.

130.
Az apát elgondolkozott
Antalnak eltűnésén.
Mire rájött, hogy halálát
Jelenti az eltűnés.

131.
Később tudta meg az apát,
Hogy abban az órában
Halt meg Antal, amikor őt
Ott hagyta szobájában.

132.
Szent Antal halála után
Sok bonyodalom történt
Holttestének birtoklását
Többen maguknak vélték.

133.
A temetés alkalmával
Olyan sokan kísérték,
Hogy a menetben nem fért el
Az összes kísérő nép.

134.
A kísérő nép egy része
Más útvonalon haladt,
Mivel a hatalmas tömeg
Akkor kétfelé szakadt.

135.
Szent Antalnak életében
Is történtek már csodák
De a nagyszámú csodák csak
A Szent halála után.

136.
Már a temetése napján
A sírhoz sokat vittek,
Kik valami betegségben
Szenvedtek és sínylődtek.

137.
Olyan betegek is voltak,
Akik a tömeg miatt
Nem jutottak el a sírhoz,
Hogy ott meggyógyuljanak.

138.
Ezeket a betegeket
A templomtérre vitték
Egészségüket ezek is
Csodásan visszanyerték.

139.
Szent Antal a szegényeket
Gyógyította leginkább.
Őt a szegények szentjeként
Tiszteli a nagyvilág.

140.
A csodás gyógyulásoknál
Meg kell még említeni,
A gyógyulni vágyók közül
Nem gyógyult meg mindenki.

141.
Akik eltitkolt bűnöket
Rejtegettek szívükben,
Azok nem részesülhettek
Gyógyulás kegyelmében.

142.
Ha meggyónták bűneiket
Az Isten irgalmából
Ők is kigyógyultak rögtön
Bármiféle bajukból.

143.
Egy beteg asszonnyal történt
A következő csoda
Aki a meggyógyulását
Csakis Antaltól várta.

144.
Egy éve és egy hónapja
Amióta béna volt.
Szent Antalban bizakodott,
Hogy sírjánál meggyógyul.

145.
Egyik éjjel maga Antal
Látogatott hozzája
Vess keresztet szólott a szent
S beállt a gyógyulása.

146.
Majd egy másik csoda által
Lett keresztény egy ember,
Aki kisgyermekkorától
Eretnekségben nőtt fel.

147.
Egy üvegpoharat fogott
És azt egy kőhöz vágta
Ha a pohár épen marad
Akkor hiszek csodákban.

148.
Mert a pohár nem tört össze,
Amire az eretnek
Elvégezte szentgyónását
És buzgó keresztény lett.

149.
Egy hajó viharba került,
Melynek a legénysége
Kétségbeesve Szent Antal
Közbenjárását kérte.

150.
Megígérték egynéhányan,
Hogyha megmenekülnek,
Hálából a szent sírjához
Viaszgyertyákat visznek.

151.
Ekkor a vihar elvonult,
De nem tudták hol vannak
A csónakból feltörő fény
Megmutatta az utat.

152.
Így tudtak megmenekülni
És elevezni oda,
Ahová a legénységnek
Volt legfőbb úti célja.

153.
Egy páduai kisfiú
Kinek tizenöt napja
Megdagadt a nyaka s ezért
Elment az édesanyja.

154.
Fölkereste Szent Antalnak
A sírját s megígérte,
Hogyha a fia meggyógyul
Egy gyertyát visz cserébe.

155.
És pedig olyan alakút,
Mint a fiának feje,
Mire hazaért, akkorra
Meggyógyult a gyermeke.

156.
Az ígéretéről nem szólt,
Sem a gyertyát nem vitte.
Pár nap múlva ismételten
Beteg lett a gyermeke.

157.
Az édesanya megbánta,
Hogy a szavát megszegte
Ekkor a megígért gyertyát
A templomba elvitte.

158.
Erre a fiúnak nyaka
Ismét gyógyulni kezdett
Néhány nap eltelte után
Újra egészséges lett.

159.
Egy klarissza apácával
A következő történt.
Szent Antalnak, mikor meghalt
Megcsókolhatta kezét.

160.
A ravatalnál azt kérte
A fölséges Istentől
Szent Antal imádságára
Szenvedhessen a földön.

161.
Szenvedhesse mindazt, amit
Szenvednie kellene
A tisztítótűzben mikor
Odakerül a lelke.

162.
Amikor a zárdába ért
Heves fájdalmat érzett.
Egy falatot sem evett, csak
Keservesen szenvedett.

163.
Végül azért esedezett
Szűnjön meg a fájdalma.
Bár ezen szenvedéseket
Ő kérte saját maga.

164.
Végül eszébe jutott, hogy
Van nála egy darabka
Szent Antal tunikájából
Ezt adják neki oda.

165.
Amikor kezébe vette
Kebléhez szorította
A Szent közbenjárására
Megszűnt minden fájdalma.

166.
De rengeteg csoda történt
A szent halála óta
Ezen csodák térítsenek
Minket is a jó útra.

167.
A sok csodák birtokában
Antalt szentté avatta
Kilencedik Gergely pápa
S a nép is ezt kívánta.

168.
Majd egy szép nagy bazilikát
Kezdtek el építeni,
Mely hosszú századokon át
A nagy szentet tiszteli.

169.
Második János Pál pápa
Engedélye alapján
A Szent földi maradványát
Újra megvizsgálhatták.

170.
A vizsgálat eredménye
Közzétette azt a tényt;
A beszéd apparátusa
Évszázadok óta ép!

171.
Szent Antal, ki olyan sokat
És szépen prédikáltál
Járj közbe miérettünk is
Az Istennek trónjánál!

172.
Oh, Szent Antal imáiddal
Segítsd magyar népünket,
Hogy egykor majd veled együtt
Dicsérhessük az Istent!

 

A vers pályázatra beküldött művek:


Jubileumra

Kilencvenöt esztendeje összeültek ifjak, vének,
fölépült a szép kis templom,
kit válasszunk védszentjének?
Föláll az egyik atyafi, kalapját kezébe fogja,
én Szent Péterre gondoltam
- vigyázzon a halászokra.
Hisz ebben a kis faluban, sok ember él halászatból,
Ő is halász volt egykoron,
ember-halász a javából.
Hümmögnek a templomatyák, végül az egyik így szóla:
tiszteljük mi Szent Pétert is,
nála van a mennyek kulcsa.
De segítő szent kellene, ki a bajban mellénk állna,
csodatévő erejével
a szegényt is megtalálja.
Ha kell, betegeket gyógyít, s ha ember nem hallgat rája,
tanulságos szent beszédét
a halaknak prédikálja.
Reá bízzuk kis falunkat, vigyázzon ránk, kérjük egyre,
Páduai Szent Antal lesz
templomunknak védőszentje.
Ráncos arcok földerülnek, a szemekben könnyek ülnek,
Szent Antal lett pártfogója
a szegény röszkei népnek.
És most itt e kis templomban összegyűltek ifjak, vének,
hálát adni az Istennek
és Pádua nagy szentjének.
Köszönjük, hogy megőrizted tűztől, víztől javainkat,
és ha Hozzád fohászkodtunk,
meghallgattad szavainkat.
Ígérjük, hogy szent hitünket soha, soha el nem hagyjuk,
dicsőséges szent nevedet
mindig imába foglaljuk.

 

                Bende Sándorné:

(Letölthető pdf file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Jenei Norbert:

(Letölthető pdf file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Katona Imréné:

(Letölthető pdf file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Punk Mária:

(Letölthető pdf file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Zádori Ferenc:

(Letölthető pdf file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza az oldalra >>>