Plébániai csoportfoglalkozások a 2010/2011-es tanévben:

.  .

A HITOKTATÁS RENDJE ÉS A SZENTSÉGEKBEN VALÓ RÉSZESÜLÉS FELTÉTELEI:
ÓVODÁS FOGLALKOZÁS:

középső és nagycsoportosok részére

csütörtökönként 16.30 óra

Csoportfelelős: Vlocskó Mihályné Kopasz Rita óvónő

 
         Óvodások számára a keresztény szimbólumok és a hitünk legalapvetőbb személyeinek megismerése játékos csoportfoglalkozás keretében - vallásos imák, versek, énekek tanulása, találkozás a "bibliai mesékkel"
FELNŐTT KATEKÉZIS:

Időpont-egyeztetés később!


Csoportfelelős: Liszkai Tamás plébániai kormányzó

          Mindazoknak, akik 18 év felettiek, de még nem részesültek a beavatás szentségeiben» (keresztség, Oltáriszentség, bérmálás), illetőleg részesültek már benne, de szeretnék a katolikus keresztény hit és erkölcs alapkérdéseit, fontosabb témáit és iránymutatásait újra, „felnőtt fejjel” áttekinteni;
A keresztségre és a bérmálásra való felkészüléshez felnőttek esetében 2 éves tanfolyam szükséges!

SZENTEK ÉLETE

Az előadások csütörtök esténként a szentmise keretében lesznek.
Vezeti: Liszkai Tamás, plébániai kormányzó

         Egy-egy ismert vagy kevésbé ismert Szent életének ismertetésén keresztül a keresztény életpéldába való bevezetés.
TABU CAFÉ
IFJÚSÁGI CSOPORT
péntek esténként 19 órától

Csoportfelelősök: Kiss Gábor hittanár és Blazsanik István, Fábián Eszter plébániai munkatársak

         Azoknak a 15 és 30 év közötti fiataloknak, akik szívesen beszélgetnének arról, hogy melyek a kortárs euro-amerikai kultúra tabui, amiről talán nem szoktunk eleget beszélni (tabu: amiről nem szabad vagy nem illik beszélni, azt mondják, azért nem, mert szent és sérthetetlen, pedig valójában azért, mert félnek róla beszélni) - ezeken az estéken egy tea vagy cappuccino mellett mi mégis szóba hozzuk és a dolgok mögé nézünk
EGYHÁZKÖZSÉGI
SZÜLŐI MUNKACSOPORT
havonta

Csoportfelelősök: Vlocskó Mihály és Ördög Tibor egyházközségi családreferensek, Blazsanik István és Fábián Eszter plébániai munkatársak


          Minden szülő számára, akiknek kicsi vagy iskolás korú gyermekei vannak. Így különös tekintettel ajánljuk ezeket az alkalmakat a keresztelést kérő szülőknek ill. azoknak, akiknek gyermekei plébániánk hittanosai. Ezek a találkozások felelnek meg az általános keresztelési oktatásnak és szülői értekezletnek is, hiszen a témák a gyermek hitbeli nevelésének kérdéseit tekintik át és fórumot kínálnak a tapasztalatcseréhez.
        A munkacsoport keretében szabadidős programokat és teaházat is szervezünk.
 ÉNEKKAR:

minden hétfőn

Énekkarvezető: Ábrahám Judit kántornő

 
BÉRMÁLÁSI ELŐKÉSZÍTŐ HITTANCSOPORT - GYAKORLATI KURZUS
akik az elmúlt év(ek)ben voltak
8. osztályosok és még nem bérmálkoztak
Időpont-egyeztetés később!

Csoportfelelősök: Kiss Gábor hittanár, Liszkai Tamás plébániai kormányzó, Vargáné Ábrahám Ildikó hitoktató, Ocskó Szebasztian hittanár, Blazsanik István és Fábián Eszter plébániai munkatársak
           A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint a katolikus hit- és erkölcstan kurzusszerű áttekintése a bérmálás szentségének felvétele előtt. Mindazonáltal a bérmáláshoz nemcsak elméleti ismeretekre, hanem olyan gyakorlati készségre is szükség van, amely magába foglalja pl. a szeretetszolgálatot, a helyes kapcsolatteremtést és közösségépítést, valamint a liturgiába való aktív bekapcsolódást. Így a bérmálásra készülők az év során olyan gyakorlati feladatokat is kapnak, amelyek által közvetlenül is részesei lehetnek az egyházközség életének.

 

A CSOPORTFOGLALKOZÁSOK HELYSZÍNE:

A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA

(RÖSZKE, FELSZABADULÁS U. 89.)

 

A 2008/2009-ES TANÉVTŐL KEZDVE A HITOKTATÁS RENDJE ÉS A SZENTSÉGEKBEN VALÓ RÉSZESÜLÉS FELTÉTELEI AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKULNAK:

A BEAVATÁSI SZENTSÉGEK (KERESZTSÉG, EUCHARISZTIA, BÉRMÁLÁS) FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:

Keresztelés (nem iskolaköteles korú gyermekek számára):
- mindkét szülőnek kérnie kell a keresztelést, vagy ha csak az egyik kéri, a másiknak kifejezett módon jóvá kell hagynia a keresztség kérelmét;
- a szülők házasságának egyházilag rendezettnek kell lennie (amennyiben nincs kánonjogi akadálya, mint pl. ha az egyik szülőnek volt már érvényes egyházi kötése és most második polgári házasságban él, ezáltal a szülők jelenlegi együttélése egyházilag nem rendezhető – ilyen esetben az egyházi rendezettség nem feltétel);
- a keresztszülő 16. életévét betöltött megkeresztelt személy legyen; ha más plébánia területén lakik, onnan engedélyt kell hoznia, hogy keresztszülő lehessen – mindenki más csak különleges keresztelési tanú lehet a szertartásban, akinek nevét az anyakönyvben fel lehet tűntetni, keresztszülőre azonban mindenképp szükség van.
Elsőáldozás:
- leghamarabb általános iskola 3. évfolyamának végén járulhat valaki először az Eucharisztiához (Oltáriszentséghez);
- az Eucharisztiában (Oltáriszentségben) részesülni kívánó gyermeknek megkereszteltnek kell lennie;
- két tanév során folyamatos hitoktatásban kell részesülnie közvetlen az elsőáldozás előtt, amit a hittanos bizonyítványban a hitoktató által lezárt és megfelelő eredménnyel minősített tanévvel kell igazolni;
- a két tanév folyamatos hitoktatás mellett rendszeresen járnia kell vasárnap és ünnepnap szentmisére, amit miseigazolvánnyal kell igazolnia.

Bérmálás:
- leghamarabb általános iskola 8. évfolyamának végén részesülhet valaki a bérmálás szentségében;
- a bérmálás szentségében részesülni kívánó fiatalnak megkereszteltnek kell lennie (elsőáldozás igazolása nem feltétel, az együtt lehetséges a bérmálással);
- két év során folyamatos hitoktatásban kell részesülnie közvetlen a bérmálás előtt (vagyis 7. és 8. osztályban), amit a hittanos bizonyítványban a hittanár által lezárt és megfelelő eredménnyel minősített tanévvel kell igazolni;
- a két tanév folyamatos hitoktatás mellett rendszeresen járnia kell vasárnap és ünnepnap szentmisére, amit miseigazolvánnyal kell igazolnia;
- a bérmálást kérő fiatalnak a hitoktatás mellett egy ún. ’gyakorlati kurzuson’ is részt kell vennie a bérmálást megelőző tanév alatt, ahol a hitoktatókból álló egyházközségi munkacsoport vezetésével a bérmálásra való közvetlen felkészülés során számot kell adnia érettségéről, karitatív érzékenységéről, a liturgiában való aktív, tanúságtévő szerepvállalásáról (pl. ministrálás, felolvasás), önkéntes munkákba való bekapcsolódásáról, valamint a közösségi életben és egyházközségi programok szervezésében való közreműködéséről, stb.; a bérmálás előtt az egyházközségi képviselőtestület hivatott dönteni arról, hogy a jelölt megfelelt-e a gyakorlati követelményeknek;
- a bérmálást kérő fiatalnak a bérmálás előtt vizsgát kell tennie a Szentírásból és a Katolikus Egyház Katekizmusából, megadott tételsor alapján.

Megjegyzés: a 2012 tavaszán esedékes röszkei bérmáláshoz a most 8. osztályba lépő fiatalok akkor is bérmálásra engedhetők, ha csak ezt a tanévet tudják igazolni (vagyis a 7. osztályból valamiért kimaradtak, ill. tanévüket a tanár nem zárta le, de szeretnének bérmálkozni), emellett viszont részt vesznek az előírt ’gyakorlati kurzuson’, rendszeresen járnak szentmisére (amit miseigazolvánnyal tudnak igazolni) és leteszik a bérmálás előtti vizsgát;
- azok az általános iskolát már végzett fiatalok, akik még 18. életévüket nem töltötték be, és részt vettek általános iskolai hitoktatásban (7. és 8. osztályban is, amit a hittanos bizonyítványban a hittanár által lezárt és megfelelő eredménnyel minősített tanévvel tudnak igazolni), csak az előírt ’gyakorlati kurzuson’ kell, hogy részt vegyenek, továbbá rendszeresen járniuk kell szentmisére (amit miseigazolvánnyal tudnak igazolni) és le kell tenniük a bérmálás előtti vizsgát;
- azok az általános iskolát már végzett fiatalok, akik még 18. életévüket nem töltötték be, és az általános iskolai hitoktatás alatt nem vettek részt 7. vagy 8. osztályos hitoktatásban, egy tömörített elméleti oktatásban kell, hogy részesüljenek, s csak ennek igazolásával engedhetők bérmáláshoz – továbbá rájuk nézve is kötelező, hogy részt vegyenek az előírt ’gyakorlati kurzuson’, rendszeresen járjanak szentmisére (amit miseigazolvánnyal kell igazolniuk) és letegyék a bérmálás előtti vizsgát;
- azok a felnőttek, akik már betöltötték 18. életévüket, de még nincsenek megkeresztelve, ill. nem voltak elsőáldozók vagy bérmálkozók, de szeretnének ezekben a szentségekben részesülni, a felnőtt hitoktatási kurzusba kapcsolódnak be; az ő esetükben a ’gyakorlati kurzus’ és a szentmisék látogatásának igazolása nem feltétel;

MINDEN EGYÉB, KÜLÖNLEGES ESETBEN A PLÉBÁNIAI KORMÁNYZÓ ILLETÉKES A SZENTSÉGEKET KÉRŐK ÜGYÉBEN DÖNTENI!

HITOKTATÁS:

a tanév-rendszerű hitoktatás részei:
- óvodás foglalkozás közép- és nagycsoportosok részére a plébánián
- általános iskolai hittanoktatás a röszkei Általános Iskolában (az iskolai órarendhez csatolt órákban)
- középiskolás hittan (tömbösített órákban havonta egyszer, bérmálkozás előtt álló középiskolások számára, akik nem vettek részt az általános iskola 7. és 8. osztályos hitoktatásában, ill. bármely középiskolás korú érdeklődő részére)
- felnőtt hittan a plébánián (szentségekre készülőknek, ill. bármely felnőtt korú érdeklődő részére)

Az óvodai foglalkozások (mint az előző évben) csütörtökönként 16.30-tól 17-ig lesznek megtartva a plébániaudvaron található hittanteremben! Az első foglalkozás időpontja: szeptember 18.
Az iskolai hittanórák a szeptember 15-ével kezdődő héten indulnak!

A BÉRMÁLKOZÁSRA VALÓ JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: OKTÓBER 15!
Középiskolások a plébániahivatalban vagy Kiss Gábor tanár úrnál jelentkezhetnek, személyesen.
A középiskolás hittan és a bérmálkozáshoz szükséges ’gyakorlati kurzus’ október végén indul!
A felnőtt hittan október első hetében indul!

Megjegyzés: mivel a bérmálás előtt (amennyiben valaki még nem töltötte be a 18. életévét) a gyerek/fiatal hitbeli fejlődésének biztosítása a szülőket ill. a keresztszülőket illeti (a kereszteléskor tett ígéretüknek megfelelően), ezért 18 év alatt (ha az illető még nincs megbérmálva) a hitoktatásban való részvételhez minden esetben szülői engedély kell!

 

 

Vissza a főoldalra >>>